Rekrutacja – ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instal-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, Anny Walentynowicz 9, 20-328 Lublin. Dane kontaktowe Administratora: adres siedziby wskazany powyżej oraz e-mail: office@instal.com.pl.
  2. Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko,  datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  3. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji i umieszczenia danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o dodanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instal-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
  4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  5. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, Państwa dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  6. Przysługują Państwu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  7. Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.