Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INSTAL-LUBLIN SP. Z O.O.  (zgodnie z art. 13 i 14 RODO)

 

INFORMACJE WSTĘPNE:

Co to jest RODO: RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO).

Administratorem danych osobowych jest Instal-Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 9, 20-328 Lublin – zwana dalej Administratorem lub Instal. Instal jest członkiem Grupy Kapitałowej Awbud S.A. Administrator jest odpowiedzialny za wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane kontaktowe Administratora: Instal-Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Anny Walentynowicz 9, 20-328 Lublin, tel. 81 744 00 31, fax: 81 744 16 07, e-mail: office@instal.com.pl

Dane osobowe: dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W jaki sposób Administrator przetwarza dane:

Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 Instal przetwarza następujące dane:

 • jeżeli udostępnili Państwo Instal swoje dane osobiście lub za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (złożenie aplikacji, skierowanie zapytania, skierowanie oferty);
 • w ramach współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy
 • jeżeli Instal pozyskał Państwa dane z innych źródeł (np. od naszego kontrahenta).
DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KONTAKTAMI BIZNESOWYMI:

Instal przetwarza dane partnerów biznesowych, ich pracowników i współpracowników, a także innych osób nawiązujących kontakt z Instal za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W związku z kontaktami biznesowymi Instal może przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane Teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane Instal w związku z utrzymywaniem lub nawiązywaniem kontaktów biznesowych. Dane są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą albo ze źródeł ogólnie dostępnych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Danych uzyskanych w związku z kontaktami biznesowymi:

Powyższe Dane wykorzystujemy w następujących celach:

 • nawiązania współpracy, udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania i prowadzenia dalszej korespondencji, działań marketingowych w sprawie informacji i usług świadczonych przez Instal, wysyłanie ofert w odpowiedzi na zapytania – przez czas niezbędny do zawarcia potencjalnych kontraktów lub przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnione interesy polegają m.in. na poprawie jakości usług oraz dostosowaniu usług do potrzeb klientów);
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Instal, co w szczególności obejmuje raportowanie, tworzenie analiz, zestawień – nie dłużej niż przez okres 5 lat od pozyskania Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie ww. Danych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym, ale bez nich nie będzie możliwe w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania czy prowadzenie dalszej korespondencji.

 Dane przekazujemy:

 1. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową;
 2. podmiotom wspierającym Instal w organizacji pracy, usług IT, marketingu;
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, z jakim staną się administratorem danych.

DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY:

Instal przetwarza dane partnerów biznesowych, ich pracowników i współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów. W związku z zawarciem umów Instal może przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane Teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane Instal niezbędne do zawarcia umowy. Dane są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób np. od ich pracodawców, zleceniodawców, jeżeli jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Danych uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją umów:

Powyższe Dane wykorzystujemy w następujących celach:

 • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 • wykonania ciążących na Instal obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności – przez czas wykonywania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); przez czas, w którym przepisy nakazują Instal przechowywać dane np. przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe, przepisy kadrowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub przez czas, w którym Instal może ponieść konsekwencje prawne nie wykonywania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykrywania nadużyć i zapobieganie im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Instal roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, co w szczególności obejmuje raportowanie, tworzenie analiz, zestawień – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy prosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będzie mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy). Podawanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale bez nich zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Dane przekazujemy:

 1. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową;
 2. partnerom biznesowym Instal np. inwestorom, generalnym wykonawcom, podwykonawcom, kontrahentom wspierającym Instal w organizacji pracy, usług IT, marketingu;
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, z jakim staną się administratorem danych;
 • urzędom skarbowym, ZUS, innym urzędom państwowym;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu realizacji płatności;
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieregulowania płatności na naszą rzecz.

DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ REKRUTACJĄ:

Instal przetwarza Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane poprzez kanały rekrutacji, w tym Dane uzyskane w ramach aplikacji na dane stanowisko oraz zebrane w procesie rekrutacji. W związku z rekrutacją Instal może przetwarzać następujące Dane: Dane Identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia i umiejętności, Dane dotyczące posiadanych uprawnień, Dane przekazane Instal w toku procesu rekrutacji.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Danych uzyskanych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji:

Powyższe Dane wykorzystujemy w następujących celach:

 • przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja - przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • jedynie w przypadku wyrażenia zgodyprzeprowadzenia przyszłych rekrutacji w Instal – przez czas 12 miesięcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • umieszczenia danych osobowych w zakresie wskazanym w CV i liście motywacyjnym w naszej bazie rekrutacyjnej, jedynie w przypadku wyrażenia zgody - przez czas 12 miesięcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, co w szczególności obejmuje raportowanie, tworzenie analiz, zestawień – przez czas 12 miesięcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej współpracy. Niepodanie informacji wskazanych w art. 221§1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora danych rozpatrywane.

Odbiorca danych:

Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG:

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

UPRAWNIENIA:

Mogą Państwo złożyć do Instal wniosek dotyczący danych osobowych o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) – w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy lub Państwa zgoda;
 6. nienależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych;
 7. jeżeli wykorzystywanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody);
 8. mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

PLIKI COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO:

Instal jest właścicielem serwisu internetowego, dostępnego publicznie pod adresem: http://www.instal.com.pl. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Pliki Cookie (z ang. ciasteczko) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu (komputer, smartphone) i przechowuje na tym urządzeniu w postaci małego pliku tekstowego i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na strony Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania treści serwisu (np. język);
 • dopasowanie sposobu wyświetlania treści serwisu w zależności od urządzenia końcowego (komputer, smartphone);
 • tworzenie statystyk odwiedzin serwisu.

Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników.

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają możliwość tworzenia na urządzeniu użytkownika plików Cookie. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany tego ustawienia celem zablokowania tworzenia plików Cookie jak również usunięcia już utworzonych plików. Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika Serwisu.

Zablokowanie przez Użytkownika możliwości tworzenia plików Cookie może mieć wpływ na funkcjonalność i prawidłowe działanie Serwisu.